• บันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ บันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
 • 1 โครงการเสริมสมรรถนะด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) จังหวัดขอนแก่น 1 โครงการเสริมสมรรถนะด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) จังหวัดขอนแก่น
 • โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ โครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

 • วิไลวรรณ วัฒนานนท์

  Expert:

 • นางนวลละออง ทองโคตร

  Expert:

 • แสงดาว จันทร์ดา

  Expert:
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครในตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด >>


บทบาทและศักยภาพของหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพของประชาชนของชุมชนแห่งหนึ่งในบริบทอีสาน

รายละเอียด >>


ผลการพัฒนาสมรรถนะและอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด >>


ระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ติดต่อสมาคมฯ

งานวิจัยจากวิทยาลัยอื่น